RODO

RODO Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE HSMR
GRZEGORZ GAJEWSKI
42-400 ZAWIERCIE UL. DOJAZD 5A

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz pozostałych celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wykonywaniem usprawiedliwionych celów przedsiębiorstwa.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być :
– Urzędy Celno-Skarbowe

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, dla których planowany czas wynosi 6 lat. Planowany termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

8. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są obowiązane do okazania sprzedawcy dowodu osobistego lub innego dokumentu w celu potwierdzenia tożsamości (art.31 a ust. 3g ustawy o podatku akcyzowym).

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem do zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego (art.31a ust.1 oraz ust. 3 pkt.1 ustawy o podatku akcyzowym).
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych i naliczenie przy sprzedaży węgla podatku akcyzowego.